ძირითადი კონცეფცია

საწარმოს სული საწარმოს პრინციპები
ბრწყინვალება ● პირველი კრედიტი
● განახლება ● სამსახური უზენაესი
შექმნა ● წამყვანი ტექნოლოგია
ინოვაცია ● ხარისხის დაპირება
მენეჯმენტი საწარმოს ამოცანა
● ადამიანური რესურსი, როგორც ძირითადი კაპიტალი ● უკეთესობისგან გააკეთე
● კეთილდღეობით გააკეთე ბიზნესი მეცნიერებითა და ტექნოლოგიებით ● შექმენით ახალი კლასის პროდუქტები
● სრულყოფილი სტანდარტიზებული მენეჯმენტი ● მომხმარებლებთან ერთად წარმატების მიღწევა